Wet BIG in beweging (deel 2): de kunst van het loslaten van oude ideeën

In deel 1 van het tweeluik ‘Wet Big in beweging’ heeft mijn collega mr. D.F.A. Kikken de Wet BIG betiteld als een canon onder de zorgwetten: een gewichtige wet die de tijdsgeest in een regelgevend kader heeft vastgelegd. Het standvastige en gewichtige karakter van Wet BIG is echter onderhevig aan ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij.

Er is druk ontstaan op het functioneren van de wet en de principes die hier aan ten grondslag liggen. Wet BIG is verworden tot een statussymbool voor beroepen en (verdere) opname in de wet is als gevolg hiervan financieel aantrekkelijk geworden. Niet voor niets wordt het ministerie van VWS de laatste jaren overstelpt met aanvragen voor opname. Een wetswijziging lijkt onvermijdelijk, gelet op de recente uitingen van Minister Bruins: “Het doel is om in nauw overleg met het zorgveld te komen tot een lange termijn visie ten behoeve van een toekomstbestendige Wet BIG [..].”.

Overleg met het zorgveld
De zinsnede ‘in nauw overleg met het zorgveld’ is relevant, omdat binnen het zorgveld uiteenlopende visies en ideeën zijn geuit over de mogelijkheden voor een wetswijziging. Juist in de zorg is een dergelijk overleg essentieel, denk aan het debacle rondom het wetsvoorstel Wet BIG II. Het uiteindelijke ontwerp voor een wetswijziging zal afhangen van de afwegingen in dit proces met het zorgveld: welke partijen worden gevraagd mee te denken en welke ideeën worden daarbij in welke mate meegewogen?

Middels een gezamenlijke brief hebben de KNMT, KNMG, KNGF, KNMP, NVGzP en Patiëntenfederatie Nederland inmiddels gereageerd op het advies ‘B van Bekwaam’ door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS). Deze partijen geven aan niets te zien in het advies en stellen in plaats daarvan voor om binnen de huidige wetgeving alle randvoorwaarden en eisen voor toelating van nieuwe beroepen als art.3-beroep strenger te handhaven. Dit voorstel is niet nieuw en kenmerkend voor de hardnekkige domeinenstrijd tussen beroepen. Het is bovendien een afzwakking van de door de RVS benoemde knelpunten, zoals het tekort aan personeel en middelen in de zorg, de veranderende zorgvraag en de behoefte aan flexibele, multidisciplinaire zorgverlening.

Om de huidige tijdsgeest te vatten in een wetgevend kader voor beroepenregulering is een fundamentele wetswijziging noodzakelijk. Strenger handhaven op toelating art.3 is een achterhaalde en ontoereikende oplossing voor de knelpunten die de RVS poneert. Meer dan ooit wordt flexibiliteit van zorgorganisaties en zorgverleners gevraagd om te kunnen voldoen aan de steeds complexere zorgvragen. In plaats van bevoegdheden verder vast te zetten moet worden gezocht naar een vorm van beroepenregulering die flexibiliteit en samenwerking faciliteert zoals de RSV ook adviseert. Zolang deze doelstelling en de bijbehorende noodzaak niet door het zorgveld wordt onderschreven respectievelijk gevoeld zal overleg over een visie op een toekomstbestendige Wet BIG niet zinvol zijn.

Toekomstbestendige Wet BIG
Komende zomer kunnen we een lange termijn visie van minister Bruins verwachten. Tot die tijd bieden de door de RVS benoemde knelpunten een goede basis voor reflectie door het zorgveld, specifiek voor de stuurgroep die hiertoe door VWS is ingericht. Het advies van de RVS is een oplossingsrichting, maar laat nog veel ruimte voor concrete invulling en is vooral een bewuste poging de discussie te los te trekken van de huidige domeinenstrijd. In deze stuurgroep moet daartoe uiteraard ruimte zijn voor de eerder genoemde art.3 partijen. Voor deelname zou het onderschrijven van (enkele) knelpunten echter voorwaardelijk moeten zijn. Verder zou de stuurgroep ook ruimte moeten bieden aan de art.34-beroepen en een afvaardiging van beroepen die (nog) niet toe zijn gelaten tot Wet BIG. De stuurgroep bestaat dan uit een evenredige verdeling van partijen en ideeën, op basis van een gezamenlijk vertrekpunt (de door de RVS geconstateerde knelpunten). Aan deze stuurgroep de kunst om oude ideeën los te laten en nieuwe ideeën als basis te nemen voor een visie op een toekomstbestendige Wet BIG.

“The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones.” (John Maynard Keynes)

Deze blog is onderdeel van het tweeluik ‘Wet Big in beweging’ van mr. D.F.A. Kikken en drs. R.T. Meijer
https://www.bouflegal.nl/nieuws/.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact