Verzoek om generieke regeling beslistermijnen Algemene Wet Bestuursrecht

Bij het adviesverzoek aan de Raad van State over de Tijdelijke wet COVID-19, werd tegelijkertijd een andere vraag voorgelegd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze vraag heeft betrekking op het feit dat de wettelijke Awb-beslistermijnen momenteel uiterst lastig door bestuursorganen in acht kunnen worden genomen onder de huidige omstandigheden.

Minister Dekker is van mening dat een wettelijke generieke regeling kan worden overwogen door het van rechtswege van toepassing verklaren van artikel 4:15 lid 2 sub c Awb gedurende deze uitzonderlijke omstandigheden.

Artikel 4:15 lid 2 sub c Awb bepaalt het volgende:

“De termijn voor het geven van een beschikking wordt voorts opgeschort: […] zolang het bestuursorgaan door overmacht niet in staat is een beschikking te geven.”

Het van rechtswege van toepassing verklaren van bovenstaande bepaling zou inhouden dat bestuursorganen geen beroep hoeven te doen op overmacht, maar dat dit automatisch gebeurt. De beslistermijn van een besluit zal dus worden opgeschort.

De Raad van State is verzocht om in te gaan op het nut, de noodzaak en de aanvaardbaarheid van dit voorstel. Een geslaagd beroep op overmacht in de zin van 4:15 lid 2 sub c Awb dient in de regel per geval te worden beoordeeld. De coronacrisis die zich op dit moment ontplooit brengt met zich mee dat een beroep op overmacht snel kan slagen. Het huidige juridisch kader van de Awb biedt derhalve voldoende mogelijkheden om de beslistermijn van een besluit op te schorten. Daarnaast worden ook in de huidige situatie veelal besluiten (tijdig) genomen door bestuursorganen, zo blijkt uit de praktijk tot nog toe.

Een generieke regeling die de overmachtsbepaling van de Awb van rechtswege van toepassing verklaard gaat volgens de Raad van State dit moment te ver. Het is mogelijk dat alsnog in een generieke regeling zal worden voorzien op het moment dat een onbeheersbare en acute noodsituatie ontstaat waardoor bestuursorganen niet binnen de gestelde beslistermijnen kunnen besluiten. De Raad van State adviseert wel om bepaalde rechtsgevolgen van niet tijdig beslissen, zoals het opleggen van een dwangsom buiten werking te stellen middels een specifiek tijdbegrensde regeling.

Wat betekent dit voor u?

Indien u wacht op een besluit van een bestuursorgaan (gemeente, Provincie, belastingdienst, NZa, UWV etc.) zijn er diverse scenario’s mogelijk:

  • Het bestuursorgaan neemt een tijdig besluit;
  • Het bestuursorgaan doet een beroep op overmacht krachtens 4:15 lid 2 sub c Awb. Per geval wordt bekeken of er sprake is van overmacht. De coronacrisis zal snel als overmacht worden aangemerkt. De beslistermijn voor het besluit wordt opgeschort.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact