Verbod op zwijgcontracten in de maak

Afgelopen jaren is regelmatig bericht over het bestaan van zogenoemde ‘zwijgcontracten’. Edith Schippers, toenmalig Minister van VWS sprak van een zeer onwenselijke situatie en wilde deze contracten verbieden. In 2016 en 2017 heeft IGJ onderzoek gedaan naar zwijgcontracten in de zorg. IGJ ontving in deze periode 55 meldingen, maar kon er niet altijd actie op ondernemen. Nu enkele jaren later is er een wetsvoorstel die zwijgcontracten in de zorg zal verbieden.

Een zwijgbeding (in een contract) is een afspraak tussen zorgaanbieder en cliënt dat er geen informatie over een incident openbaar wordt gemaakt of aan derden wordt verstrekt. Een incident is een situatie waarin de kwaliteit van zorg in het geding is gekomen met eventuele schade voor cliënt. Over incidenten mogen vanuit de maatschappelijk opinie geen ongewenste geheimhoudingsafspraken worden gemaakt. Het wetsvoorstel, waarvoor op 11 maart jl. een internetconsultatie is gestart, verduidelijkt dat zulke afspraken ontoelaatbaar zijn. Een open en transparante cultuur binnen organisaties wordt reeds benadrukt in onder meer de Governancecode Zorg 2017 en het gezamenlijk toezichtskader ‘Toezicht op Goed Bestuur’ van IGJ en NZa. Zwijgcontracten staan haaks op een open cultuur die noodzakelijk is om goede kwaliteit van zorg te garanderen.

Het wetsvoorstel Verbod zwijgcontracten zorg leidt tot wijzigingen in andere wetten, denk aan: de Jeugdwet, Wkkgz en Wmo 2015. Het betreft de volgende zinssnede die als bepaling zal worden toegevoegd:

“Elk beding in een door contractspartijen gesloten overeenkomst dat het recht beperkt of ontneemt om informatie over een incident openbaar te maken of aan een derde te verstrekken, is nietig.”

Dit betekent dat de werking van het beding automatisch zal vervallen, een beroep op het beding is door partijen niet mogelijk. Het verbod op zwijgcontracten is een nadere specificatie van de kwaliteitseisen in deze drie wetten. IGJ ziet toe op de naleving van deze kwaliteitseisen en in het verlengde dus ook op het verbod van de zwijgcontracten.

Zes weken lang kan via de internetconsultatie worden gereageerd op het voorstel. De Minister van VWS streeft ernaar het wetsvoorstel na de zomer van 2020 bij de Tweede Kamer in te dienen.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact