UPDATE juridisch kader zorg coronacrisis (25 maart 2020)

De coronacrisis brengt met zich mee dat nu soepeler of anders met de specifieke zorg wet- en regelgeving moet worden omgegaan. Dit om de zorg zo goed mogelijk te blijven organiseren.

Voor het bieden van inzicht in én overzicht van het juridische landschap in deze bijzondere tijd hebben wij de top 5 van aandachtspunten en overheidsmaatregelen voor zorginstanties op een rij gezet.

  CORONA FACTSHEET VOOR DE ZORG: TOP 5 AANDACHTSPUNTEN – versie van 25 maart 2020
1. INKOMSTEN/OMZET
Zorgorganisatie/MKB

ZZP-er

(zie ook stakeholders overzicht voor uitgebreide informatie)

 

In loondienst

(zie ook stakeholders

overzicht voor

uitgebreide informatie)

 

Financiering in de zorg vloeit voort uit de Wet langdurige zorg, Zorgverzekeringswet, Wmo 2015 of de Jeugdwet. De crisis rond het coronavirus zou de declaratie- en financieringsstromen onder druk kunnen zetten.

 

Bekostiging digitale zorg

Bekijk hier de mogelijkheden die er volgens de NZa zijn voor de diverse zorgsectoren om digitale zorg bekostigd te krijgen. De mogelijkheden zijn uitgewerkt in de Wegwijzer bekostiging digitale zorg 2020

 

Zorgverzekeringswet

Maatregel: NZa verruimt mogelijkheden zorg op afstand

 

Zorgkostenplafonds

Door de coronacrisis is het mogelijk dat zorgaanbieders meer zorg dan verwacht moeten gaan leveren. Wanneer er een kostenplafond is afgesproken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, en verleende zorg het plafond te boven gaat, is er een kans dat een rechter de mogelijkheid heeft de overeenkomsten aan te passen wegens ‘onvoorziene omstandigheden’. Ga hierover in gesprek met uw zorgverzekeraar.

Werktijdverlies

Maatregel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 

Mislopen van inkomsten

Maatregel: Tijdelijke aanvullende uitkering van drie maanden.

Deze maatregel is aanvullend op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz).

 

Ziekte:

Wanneer u ziek bent kunt u afhankelijk van de omstandigheden een beroep doen op uw AOV verzekering.

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregel: Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW).

 

 

 

 Verruiming wet BIG.Voormalig zorgpersoneel (zoals artsen en verpleegkundigen) mogen zelfstandig worden ingezet. Lees de voorwaarden hier.
 Advies voor apotheken/drogisterijen: verkoop maximaal drie verpakkingen per klant
 Leveranciers en fabrikanten mogen  hulpmiddelen leveren zonder CE-   markering of normale   beoordelingsprocedure.Dit is alleen onder de voorwaarde dat de zorginstelling expliciet om alternatieve middelen vraagt en de verantwoordelijkheid draagt.
Verruiming regeling face-to-face consulten medisch-specialistenOp deze manier hoeven mensen niet meer naar het ziekenhuis te komen als dit niet echt noodzakelijk is. NVZ/NFU en koepels voor aanbieders medisch-specialistische zorg doen concreet voorstel voor uitvoerbaarheid.
 Vergoeding extra kosten corona via   langdurige zorgVergelijkbaar met de al bestaande BRMO-regel.
 Indicatie stellen aan huis via   beeldschermcommunicatie.

 Alle eventuele belemmeringen voor   zorg op afstand worden buiten   werking gesteld.

 

 

Iedereen die zorg op afstand kan leveren moet niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Informatie over de manier van declareren vindt u hier.

 

Via deze link kunt u het volledige overzicht downloaden. Hou onze site goed in de gaten omdat het schema aan de hand van actualiteiten wordt bijgewerkt.

Heeft u vragen? Bel ons telefonische helpdesk! Van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 030 – 227 26 02, tussen 10 tot 12 uur ‘s ochtends. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact