Uitdagingen in de verpleegzorg

Eind vorig jaar publiceerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het Regioplan 2020 verpleegzorg. Onderbouwd met actuele cijfers per regio wordt hierin de huidige situatie in de Nederlandse verpleegzorg geschetst. Daarnaast worden er plannen gepresenteerd ter voorbereiding op de toenemende zorgvraag binnen deze sector.

Cijfers
Eind 2020 telde Nederland 171.999 Wlz-cliënten. Als resultaat van een stijgende trend wonen 30.274 mensen van dit aantal in de eigen woonomgeving.  Op dit moment zijn er in Nederland 1.729 mensen die dringend in afwachting zijn van verpleegzorg. Kijkend naar de verwachte vraag zal, bij een gebrek aan effectief (overheids)beleid, dit aantal enorm gaan stijgen. In het regioplan is deze stijging grafisch weergegeven. Hier is te zien dat in 2040 er 122.814 personen extra moeten worden verpleegd. Tegelijkertijd is er een toename van mensen met een migratieachtergrond, psychogeriatrische aandoening, onbegrepen gedrag en GGZ-problematiek. De zorgvraag van deze doelgroepen verschillen en zorgaanbieders passen graag hun zorgaanbod hierop aan.

Inzet op samenwerking
Om de verpleegzorg toekomstbestendiger te maken benoemd ZN een aantal oplossingsrichtingen. Zo wordt er onder andere gepleit voor een betere samenwerking tussen zorgkantoren, zorgaanbieders en gemeenten waardoor er over de schotten heen afspraken gemaakt kunnen worden. Dit kan worden vormgegeven in uitvoeringsagenda’s met daarin een  aanpak voor dit capaciteitsvraagstuk. In deze uitvoeringsagenda’s  kunnen thema’s op het  grensvlak van ondersteuning, wonen en zorg worden geadresseerd.

Huisvesting: toekomstig financieel knelpunt
Een groot knelpunt zal zich voordoen rondom de huisvesting. In 2025 dient er voor 25.000 extra mensen verpleegzorg georganiseerd te worden. De jaarlijkse zorgkosten hiervan worden geschat op €2,432 miljard. De investeringskosten in vastgoed om voor 25.000 cliënten intramurale zorg aan te bieden worden geschat op €4,875 miljard, exclusief grondkosten.

Alternatieven
Zorgkantoren en zorgaanbieders zijn derhalve op zoek naar alternatieven voor intramurale zorg.

Door te investeren in innovatie en het onderling uitwisselen van data binnen de regio wordt gewerkt aan het optimaliseren en reduceren van arbeidskrachten. Daarnaast biedt het ondersteuning bij de inzet op tussenvoorzieningen waarbij wonen en zorg gescheiden is en mensen langer vanuit thuis verzorging ontvangen.

Bent u benieuwd hoe binnen uw regio vormgegeven wordt aan de uitdagingen binnen de verpleegzorg? Klik dan hier voor een uitgebreid overzicht.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact