Nieuwsbrief 27/08

Update van 27 augustus 2020

De BOUF Kenniskalender

Laat je inspireren en ga het goede gesprek met gelijkgestemden aan over moeilijke onderwerpen. Om je aan te melden voor één van de Talks, klik hier.

Back to COVID-19 business

Het zomerreces loopt op zijn einde. Van vakantie en even bijkomen is echter nauwelijks sprake geweest. Met de dreiging van een eventuele tweede golf wierp COVID-19 zijn schaduw over de zomer, de aanstaande start van het politieke jaar en de Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens het reces was er dagelijks contact binnen het kabinet en stond er constant een minister stand-by om waar nodig in actie te komen.

Op woensdag 12 augustus werd daarom vervroegd gedebatteerd. Minister Hugo de Jonge had in dat debat veel uit te leggen. Zo moest hij zich onder meer verantwoorden voor het tekort aan capaciteit bij de GGD, terwijl daags daarvoor nog was gecommuniceerd dat het bron- en contactonderzoek goed verliep. Ook zijn plan voor een verplichte quarantaine sneuvelde in de Kamer, nota bene via een motie van coalitiepartij D66. Dit laat een extra dimensie zien die gedurende het vervolg van de coronabestrijding steeds nadrukkelijker aanwezig zal zijn. Waar gedurende de eerste golf de coalitie als één front acteerde zal dit met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht anders zijn. Coalitiepartijen zullen zich willen profileren en wellicht distantiëren. Zo was Premier Rutte in het coronadebat opvallend afwezig en legde partijgenoot Hayke Veldman de minister het vuur aan de schenen. De vraag wordt hóe politiek de bestrijding van een eventuele tweede golf zal gaan worden. Elke keuze komt onder een vergrootglas te liggen.

Hebt u behoefte aan verdere duiding ? Neemt u dan contact op met onze political counsel drs. Ruben Meijer 06-29418815.

Procedurevergaderingen t/m eind 2020

Woensdag 9 september10.15 – 11.30 uur
 Woensdag 23 september10.15 – 11.30 uur
 Woensdag 14 oktober10.15 – 11.30 uur
Woensdag 4 november10.15 – 11.30 uur
 Woensdag 18 november10.15 – 11.30 uur
 Woensdag 2 december10.15 – 11.30 uur
 Woensdag 16 december10.15 – 11.30 uur

 

Samenspel tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars essentieel tijdens COVID-19 crisis, maar ook daarna?

Op 30 juli hebben de zorgverzekeraars, middels een brief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), terug- en vooruitgeblikt op de COVID-19-crisis en haar gevolgen.

De zorgverzekeraars en zorgkantoren pogen hun lessen te leren met het oog op een eventuele nieuwe uitbraak, en bezien in dat opzicht met name de toegankelijkheid en

continuïteit van zorg voor de verzekerden in de uitzonderlijke omstandigheden die het virus heeft doen ontstaan. Reflecterend op de voorbije periode concluderen de zorgverzekeraars op hoofdlijnen dat:

het zorgstelsel robuust in tijden van crisis is gebleken, doordat alle partijen verantwoordelijkheid hebben genomen;
er nu doorgepakt moet worden met vernieuwing en innovatie;
het behouden van ruimte, flexibiliteit, checks and balances en variatie in het zorgstelsel essentieel is om de zorg in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden.

Rol van zorgverzekeraars in COVID-19-crisis

De zorgverzekeraars benadrukken hun geloof en vertrouwen in het Nederlandse zorgstelsel, en de belangrijke positie die zorgverzekeraars daarin innemen met betrekking tot het waarborgen van de continuïteit van zorg. Zorgverzekeraars realiseerden zich snel dat gezamenlijk handelen nodig was om de crisis het hoofd te bieden. Het virus bracht immers de toegankelijkheid en continuïteit van zorg in het geding. De ondernomen acties betroffen onder meer de volgende.

Zorgverzekeraars hebben, middels onder meer vertegenwoordiging in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), afspraken kunnen maken over de inrichting, organisatie of financiering van de zorg. Zo kon deze snel opgeschaald worden terwijl de financiering geborgd was.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben een breed pakket aan financiële regelingen voor zorgaanbieders samengesteld om de continuïteit van zorg te waarborgen.
Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben samen met zorgaanbieders en toezichthouders gekeken naar hoe de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgang kon vinden.

Zorgverzekeraars hebben de herstart van zorg ondersteunt door te zorgen voor aanvullende (management)informatie per regio.

Blik op de toekomst

De zorgverzekeraars benadrukken dat uitzonderlijke omstandigheden nog niet ten einde zijn. Naast het risico op een tweede golf, zullen de grote economische gevolgen de komende jaren merkbaar blijven. Toch zijn er positieve aanknopingspunten voor de toekomst. Er wordt gewezen op het belang van het behoud van ruimte om in te spelen op veranderende omstandigheden. Die ruimte is er doordat de verantwoordelijkheid voor het organiseren van goede zorg bij de spelers in de zorg zelf ligt: zorgprofessionals, -aanbieders en – verzekeraars. De beste besturing is ‘een samenspel, op basis van gelijkwaardigheid, zonder boven of onderliggende partijen, gebaseerd op onderling vertrouwen, op elkaar kennen, en op respect voor ieders eigen rol, verantwoordelijkheid en deskundigheid.’ Dat samenspel is ook bestendig gebleken in crisistijd.

Samenwerking

Verder heeft de crisis laten zien dat samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars essentieel is bij het borgen van goede zorg. Samenwerking om de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te garandering, en leren van elkaar waar het gaat om bijvoorbeeld het zo snel mogelijk veilig en betrouwbaar opschalen van digitale zorg. Om toekomstbestendige zorg veilig te stellen zijn gepast gebruik, digitalisering en nieuwe bekostigingsafspraken onmisbare bouwstenen, die sterk op elkaar inhaken. Het bieden van ruimte voor behandelaar en patiënt bij het kiezen van de juiste behandeling, inzet van digitale zorg en goed functionerende gegevensuitwisseling zijn van groot belang. Daarbij is de aanpassing van de bekostiging in de zorg door de NZa een belangrijk aspect.

Hebt u behoefte aan extra juridische duiding? Neemt u dan telefonisch contact op met onze senior legal counsel mr. Danielle Kikken via 06 – 16175789.

Ja, wij interimmen ook!

BOUF Legal heeft de strategie voor het komende jaar vastgesteld en innovatieve nieuwe plannen gesmeed. Veel aandacht is uitgegaan aan het bouwen van de eigen organisatie, en dat is nu afgerond: het BOUF Powerhouse staat.
Eén van onze volgende stappen is het invullen van interim bestuur en -management. We willen ook vanuit die verantwoordelijkheid onze bijdrage leveren aan de zorg.

Dat betekent concreet dat René Benneker vanaf september beschikbaar is voor een stevige interim bestuurspositie, directie of hoger management in de zorg. Geïnteresseerd? Mail of bel naar rene@bouflegal.nl/ 06 33 76 28

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact