Nieuwsbrief 10/09: wet BIG

Intro
Welkom bij een nieuwe editie van de BOUF-nieuwsbrief. We zullen naast recente ontwikkelingen ook inzoomen op de Wet BIG. Zijn we dichtbij een herijking van de wet BIG of blijft de regeling van bevoegd- en bekwaamheden zoals we het nu kennen behouden? En wat speelt er verder op het gebied van lobby, legal en besturen?


Lobby

Een toekomstbestendige Wet BIG
De techniek blijft zich verder ontwikkelen en zorgverleners uit verschillende domeinen werken steeds meer en vaker samen. Dit zijn enkele trends die resulteren in een steeds complexere zorgvraag binnen de Nederlandse samenleving en een (wild)groei aan beroepen in de zorg. De regulering van deze beroepen conform de Wet BIG is steeds minder goed mogelijk. Deze constatering is een belangrijke aanleiding geweest voor het adviesrapport ‘De B van Bekwaam: Naar een toekomstbestendige Wet BIG’ van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving. Hierin pleit de Raad voor een herziening van de Wet BIG waarin er minder wordt gereguleerd op basis van beroepen en meer op basis van bekwaamheden. BOUF Legal denkt mee en ondersteunt een aantal art.34 Wet BIG beroepsverenigingen bij het eigenstandig positioneren van deze beroepen binnen een toekomstbestendige Wet BIG. Hier ligt immers een grote gezamenlijke uitdaging voor overheid, branches en beroepsverenigingen.

Terug van niet weggeweest
In onze vorige nieuwsbrief was al te lezen hoe COVID-19 de bewindspersonen en Kamerleden van een welverdiende vakantie afhield. Vorige week liep het reces officieel ten einde en startte een – nu al – boeiend politiek verkiezingsjaar.
Zo was er de affaire rondom Ferd Grapperhaus, waarbij de minister van Justitie en Veiligheid op twijfelachtige wijze aan kon blijven na het overtreden van zijn eigen coronamaatregelen. Een deal vol politiek opportunisme stelde uiteindelijk genoeg betrokkenen tevreden. De oppositie kreeg de gewenste verspoeling van de handhaving, premier Rutte behield één van zijn voormannen in het crisisteam en lijsttrekker Hugo de Jonge kan blijven rekenen op interne steun van de gezaghebbende allemansvriend binnen een verdeeld CDA.
Ondanks deze stampij gaat de normale gang van zaken op het Binnenhof door, met volgende week het hoogtepunt van het politieke jaar: Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. Zorg zal, meer dan andere jaren, een prominent onderwerp zijn. Hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen? Wat wordt er gedaan aan de problemen binnen de ggz? Hoe wordt het (dreigende) tekort aan medicijnen aangepakt? Hoe waarderen en belonen we zorgmedewerkers?
Daarnaast wordt komend najaar alsnog de contourennota verwacht. Hierin worden onder meer de huidige ontwikkelingen omtrent de regionalisering van de zorg in beeld gebracht, waarbij specifiek de beweging naar preventie een prominente rol krijgt. De nota is een richtinggevend document waarmee getracht wordt de organiseerbaarheid van de zorg te verbeteren.

Er staat de komende maanden dus veel te gebeuren. BOUF Legal monitort deze en andere politieke ontwikkelingen op de voet om zo vanuit de inhoud ondersteuning te bieden aan onze opdrachtgevers. Bent u op zoek naar duiding van huidig en toekomstig beleid, neem dan gerust contact op met Ruben Meijer (ruben@bouflegal.nl).

Fysieke sessies bij BOUF
Door eerdere versoepelingen van de maatregelen is voorzichtig de bewegingsvrijheid weer toegenomen. Wij hebben gemerkt dat in de afgelopen weken er behoefte ontstond om elkaar weer fysiek te ontmoeten en fysiek te overleggen, vergaderen en/of brainstormen. Zo hebben wij de laatste weken, met in achtneming van de regels, weer enkele gasten ontvangen en trainingen kunnen geven. Anderzijds hebben wij onlangs een werkbezoek georganiseerd, maar dan virtueel. Met het nodige aanpassingsvermogen zijn in goed overleg zowel fysieke als virtuele sessies goed te organiseren.


Legal
De Verpleegkundige specialist in de cosmetische zorg

Voor de verpleegkundig-specialisten geldt dat zij op grond van de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) zelfstandig bevoegd zijn tot het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen, mits men bekwaam is én de handeling past binnen zijn/haar deskundigheidsgebied.
Wat zegt dit over de positie van de VS in de cosmetische zorg?

De Wet BIG kent veertien groepen van handelingen aangewezen die een dusdanig risico met zich mee brengen dat zij niet door ondeskundigen mogen worden verricht. Deze handelingen zijn voorbehouden. In het kader van een cosmetische behandeling zijn bijvoorbeeld ook het injecteren van botox en fillers gekwalificeerd als voorbehouden handelingen. Over het algemeen heeft een cosmetische behandeling niet direct het doel om een aandoening te genezen, te verzorgen of te voorkomen. Echter, de cosmetische zorg ontwikkelt zich dusdanig dat zij bezig is een integraal onderdeel van de geneeskunde in Nederland te worden.

De verpleegkundig specialist is onder voorwaarden bevoegd om bepaalde handelingen die voortvloeien uit de Wet BIG (artikel 36) zelfstandig te verrichten, indiceren en/of te delegeren. Het deskundigheidsgebied wordt gezien als het domein waarbinnen de verpleegkundig-specialist professioneel autonoom is. Momenteel gelden er vijf deskundigheidsgebieden (specialismen). Deze worden teruggebracht tot een aantal van twee. Per 1 januari 2021 zal, naast het specialisme geestelijke gezondheidszorg, sprake zijn van het specialisme algemene gezondheidszorg waar de huidige specialismen acute zorg, intensieve zorg, chronische zorg en preventieve zorg zullen worden ondergebracht. (De laatste twee met ingang van 1 juli 2023).

De vraag is of de verpleegkundig specialist welke werkzaam is in de cosmetische zorg ook onder het specialisme algemene gezondheidszorg valt. Zoals gezegd vervagen de grenzen tussen de reguliere en cosmetische geneeskunde. Wanneer de verpleegkundig specialist gerichte scholing volgt en voldoende praktijkervaring opdoet zodat deskundig en zorgvuldig handelen gewaarborgd is, lijkt er materieel gezien weinig op tegen om de verpleegkundig specialist in lijn met de geest van de Wet BIG een gekaderde, zelfstandige positie te gunnen in de cosmetische zorg.

Hebt u behoefte aan extra juridische duiding? Neemt u dan telefonisch contact op met onze hoofd juridische zaken mr. Danielle Kikken via 06 – 16175789. 

Uitspraak van de week : Redelijk handelend arts?

Casus
Klaagster had sinds 2009 last van diverse kwalen en vanaf 2011 nam dit meer structurele vormen aan met daarbij psychische problemen. Na onderzoek werd de Ziekte van Pfeiffer vastgesteld. Haar situatie verbeterde, totdat ze medio 2013 weer klachten kreeg. Na diverse onderzoeken door verschillende artsen De internist vond sporen van de ziekte van Lyme en hiervoor kreeg ze antibioticum. Klaagster herstelde echter niet. In 2016 zijn er nog diverse onderzoeken geweest, klaagster is twee keer door verweerster gezien.

Medio 2016 is bij klaagster een hersentumor ontdekt en heeft hiervoor een operatie ondergaan. Klaagster heeft bij IGJ een klacht ingediend over het handelen van verweerster. De klacht hield feitelijk in dat verweerster niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend arts mag worden verwacht.

Conclusie
Verweerster heeft zogenoemde voorbereidende behandelingen gegeven, waarbij ze uitging van gediagnosticeerde ziekte van Pfeiffer en aanwijzingen van de ziekte van Lyme. Verweerster heeft altijd opengehouden dat de klachten een andere oorzaak zouden kunnen hebben. Zij heeft antibioticum en kinine voorgeschreven, wat het college niet kan volgen. Het past niet in zo’n situatie en het doel waarvoor de middelen zijn voorgeschreven is het college niet duidelijk. Het college volgt verweerster niet dat het handelen evidence based is gebleken.

Het college is niet van mening dat de handelwijze van verweerster de enige oorzaak is dat de hersentumor later is ontdekt. Klaagster is namelijk door meerdere medisch specialisten gezien.

De conclusie is dat de klacht gegrond is, verweerster heeft gehandeld in strijd met de zorg die zij krachtens artikel 47 lid 1 wet BIG had behoren te betrachten. De handelwijze door verweerster is ver onder de maat.
De maatregel van doorhaling in het BIG-register is dan ook passend.


Governance en bestuur
Herijking governancestructuur

Binnen onze adviespraktijk worden we regelmatig benaderd om (zorg)organisaties te ondersteunen en te begeleiden bij het herijken van hun interne governancestructuur en deze in lijn te brengen (dan wel te houden) met de Governancecode Zorg 2017, de Corporate Governance Code of andere voor de organisatie relevante codes.

De methode die BOUF voor dit herijkingsproces heeft ontwikkeld bestaat uit een inhoudelijke verdieping op de 4 dimensies waarmee (zorg)organisaties van doen hebben:
1.) de visie op besturen;
2.) de visie op toezicht;
3.) het samenspel tussen RvB en RvT + samenspel met belanghebbenden;
4.) het zich verhouden tot de externe omgeving.

Tijdens het herijkingstraject werkt BOUF intensief samen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht en worden diverse deelproducten opgeleverd – van visiedocumenten tot reglementen  – waarmee de (zorg)organisatie direct verder kan.

Voor meer informatie over waardegedreven governance en wat BOUF Legal daarin voor u kan betekenen neem vrijblijvend contact op mr. Loubna Boufrach (06 – 11 11 05 07) of mr. Danielle Kikken (06-16 17 57 89).

interim management as a solution
Wisseling van de wacht?

Hoeveel bestuurders in de zorg zouden er jaarlijks gepland vertrekken? Gewoon omdat iemand een andere baan vindt, of aan het eind van zijn of haar carrière is gekomen.

Zeker bij solo bestuurders kan dat voor een continuïteitsprobleem zorgen. De vertrekkende bestuurder moet alle lopende dossiers afhechten, overdragen aan managers (waar dat mogelijk is) en in ieder geval goed documenteren. Dat houdt meestal al in dat er in die periode voor vertrek veel ontwikkelingen on hold worden gezet. De nieuwe bestuurder heeft vervolgens de beroemde 100 dagen waarin er wordt ingewerkt, kennisgemaakt en een visie wordt ontwikkeld.

Je zou ook kunnen kiezen om in deze overgangsperiode een tijdelijke bestuurder aan te stellen: de ‘dakpanbestuurder’. Deze neemt gedurende de afscheidsperiode successievelijk alle noodzakelijke dossiers van de vertrekkende bestuurder over en zorgt voor voortgang gedurende de eerste 100 dagen van de nieuwe bestuurder. Daardoor kan de nieuwe bestuurder optimaal en veel sneller opstarten, vanuit het comfortabele gevoel dat vitale dossiers zijn of haar operationele aandacht niet onmiddellijk nodig hebben.

Geïnteresseerd hoe wij zo’n constructie invulling geven? Neem contact op met René Benneker, 0633762890 of via rene@bouflegal.nl


Kunstzinnige noot 

                           

                    ‘Mediterende filosoof’, 1632, Rembrandt, Musée du Louvre, Paris

Te zien is een afbeelding waaruit diverse symbolische betekenissen kunnen worden afgeleid. In deze kunstzinnige noot ga ik in op de ruimte die te zien is: een kamer in een huis. Een huis staat in zijn algemeenheid voor de mens. De buitenkant van een huis geldt als de objectieve wereld, de binnenkant als de subjectieve wereld. We zien dat de filosoof duidelijk in gedachten is, hij zich aan het bezinnen. Anno nu is het politieke jaar weer geopend, zijn de scholen gestart en is men ook wellicht weer thuis aan het werk. In deze subjectieve wereld moet worden nagedacht over de objectieve wereld. Beide werelden kunnen elkaar versterken, maar bovenal dienen zij met elkaar in balans te blijven voor het ‘gezonde evenwicht’. (D. Kikken)

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact