Minister informeert Kamers over concept-AMvB’s inzake wetsvoorstellen Wtza en AWtza

Minister de Jonge heeft op 26 mei de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal concept-algemene maatregelen van bestuur (AMvB) die klaarliggen in het kader van de behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet Toetreding zorgaanbieders (AWtza). Deze wetsvoorstellen zijn op 11 februari met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer, en zien op het verbeteren van het toezicht van de Inspectie op de gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De Wtza vervangt het toelatingssysteem van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), en bestaat uit drie onderdelen: een meldplicht, een vergunningplicht en de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder.

Het concepten betreffen een Uitvoeringsbesluit Wtza en een Wijziging Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer WMG. Het Uitvoeringsbesluit Wtza regelt de uitzonderingen bij de meldplicht voor nieuwe en bestaande aanbieders, vergunningplicht en onafhankelijk intern toezicht. Daarnaast verstevigd het besluit de positie van onafhankelijk intern toezicht. Om dat onafhankelijke intern toezicht uitvoerbaar en proportioneel te maken is een extra uitzondering gemaakt voor zeer kleine instellingen van 10 of minder zorgverleners die medisch specialistische zorg verlenen en voor kleine ambulante instellingen met 25 of minder zorgverleners die Zvw- of Wlz-zorg verlenen. Het gaat bij deze laatste categorie om kleine eerstelijnsinstellingen, zoals huisartspraktijken, fysiotherapiepraktijken en tandartspraktijken.

Besloten is dat ook zorgaanbieders in de vorm van ‘ouderinitiatieven’ vergunningsplichtig zijn. Daarbij is ook een interne toezichthouder verplicht voor dergelijke instellingen, omdat ook in deze instellingen het belang van een onafhankelijke ‘tegenmacht’ voor de dagelijkse of algemene leiding van belang is. Zeker gezien het bij ouderinitiatieven in de regel juist om zeer kwetsbare cliënten gaat.

In bepaalde (risico)zorgsectoren kan worden besloten de doelgroep die over een vergunning dient te beschikken uit te breiden. Ook wanneer er geen medisch specialistische zorg wordt verleend, en er door 10 of minder zorgverleners Zvw- of Wlz-zorg wordt verleend geldt dan een vergunningsplicht. Doordat de uitbreiding van de vergunningplicht, gezien de veelheid en diversiteit aan zorgaanbieders, zeer complex is kan de AMvB die zich richt op de uitbreiding naar verwachting op zijn vroegst per 1 januari 2022 in werking treden.

De concept Wijziging Besluit Uitbreiding en Beperking werkingssfeer WMG regelt de categorieën van zorgaanbieders die zijn uitgezonderd van de jaarverantwoordingsplicht, de eisen rond transparante financiële bedrijfsvoering en derivatenvoorschriften. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders die (deels) met collectieve middelen bekostigd worden, aanspreekbaar moeten zijn op de professionaliteit en de integriteit van hun bedrijfsvoering. De verplichting om de jaarverantwoording openbaar te maken, zorgt ervoor dat een zorgaanbieder hierop kan worden aangesproken.

De categorieën van zorgaanbieders die in het concept worden uitgezonderd van verplichtingen rond transparante financiële bedrijfsvoering, het gebruik van financiële derivaten en openbare jaarverantwoording zijn de volgende:

  • zorgaanbieders die uitsluitend zorg verlenen die niet wordt gefinancierd vanuit collectieve middelen;
  • zorgaanbieders die zorg verlenen die wordt gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) of Wet langdurige zorg (hierna: Wlz), maar uitsluitend ondersteunende werkzaamheden verrichten die ver verwijderd zijn van de kern van zorgverlening, zoals (zittend) vervoer, schoonmaak en catering;
  • zorgaanbieders die uitsluitend een factureringsbedrijf zijn;
  • natuurlijke personen die geen zorg doen verlenen, zoals werknemers, zelfstandigen zonder personeel (hierna: zzp’ers) en solisten;
  • maten en vennoten die zorg doen verlenen in het kader van een maatschap of vennootschap waarvan zij maat of vennoot zijn.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact