Kamerbrief minister over de Wet zorg en dwang vanaf 2020

2019 was een jaar waarin veel te doen was om de snel naderende komst van de Wet zorg en dwang. Eind vorig jaar kende een tamelijk opvallende spin-off: ActiZ en VGN voelden zich genoodzaakt tot het uitbrengen van een eigen zienswijze op het navolgen van de wet in 2020. Zo hoopten zij in ieder geval enige duidelijkheid te geven aan hun leden over de te volgen koers in het overgangsjaar.

Aan de grondslag van deze (van de letter van de wet afwijkende) zienswijzen liggen kritiekpunten die al veelvuldig naar voren zijn gekomen. Vlak na de nieuwsberichten van deze brancheverenigingen verscheen een kamerbrief (december 2019) van de minister waarin onder meer werd ingegaan op de onrust bij diverse veldpartijen.

Samen optrekken

Minister de Jonge geeft aan dat er diverse zorgen aan zijn adres zijn geuit door veldpartijen over de uitvoering van de Wzd. Er heerst de overtuiging dat zij nog onvoldoende zijn voorbereidt. Zo gaf Actiz in zijn nieuwsbericht aan dat de wet overhaast wordt ingevoerd en op belangrijke onderdelen onvolledig en ondoordacht is. De minister heeft begrip voor deze zorgen, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat ‘de rechtsbescherming van cliënten er om vraagt dat de wet per 1 januari 2020 in werking treedt.’ Ook geeft de minister aan dat sommige oplossingen alleen in de praktijk gevonden kunnen worden, waarbij hij het veld wil ondersteunen.

In de brief wordt erkend dat het ‘voor alle betrokken partijen nog de nodige inzet zal vergen om volledig aan de wet te kunnen voldoen.’ Daarom is het jaar 2020 volgens de minister ook een overgangsjaar, waarin ruimte is om te leren en samen oplossingen te vinden. De Wet Bopz wordt afgebouwd en de uitvoering van de Wzd wordt opgestart. VGN gaf in dat kader al aan dat zij haar zienswijze goed bij het karakter van een overgangsjaar vindt passen.

Een spannend overgangsjaar

De minister lijkt dus niet van standpunt te willen wijzigen. Het overgangsjaar moet een basis gaan leggen voor een goede uitvoering van de Wzd in de komende jaren en volledige naleving van de wet blijft daarbij het uiteindelijke doel. Met dat perspectief in het achterhoofd belooft het een interessant overgangsjaar te worden. Een periode dus om ervaring op te doen, te leren en samen oplossingen te vinden. De tijd zal leren of de vraagstukken waar tegenaan gelopen gaat worden zullen nopen tot volledige naleving van de wet of een koerswijziging. Hoe dan ook staat het uitgangspunt van de wet centraal: ‘Vrij waar het kan, zorg waar het moet. En altijd persoonsgericht’.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact