Inzagerecht medisch dossier nabestaanden, gerechtshof loopt vooruit op inwerkingtreding wetswijziging WGBO

Op 20 augustus 2019 heeft het gerechtshof in Den Haag een uitspraak gedaan omtrent het inzagerecht voor nabestaanden. Daarbij heeft het hof een standpunt ingenomen over de gewijzigde Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo), die per 1 januari 2020 in werking treedt.

In de zaak wil een zoon inzage in het medisch dossier van zijn overleden moeder. De moeder had de zoon daarvoor schriftelijke toestemming gegeven. Toch was de rechtbank van oordeel dat de zoon geen inzage in het volledige dossier dient te krijgen. In hoger beroep geeft het hof de zoon alsnog gelijk. Hij heeft toestemming gekregen en die toestemming alleen is voldoende voor een recht op inzage. Het is voor hem niet nodig om daarnaast nog een zogenaamd ‘zwaarwegend belang’ te hebben voor het inzien van het dossier.

Het hof geeft vervolgens aan dat dit in overeenstemming is met het nieuwe artikel 7:458a BW uit de nog niet in werking getreden wet. In die nieuwe wet zijn het hebben van schriftelijke toestemming en het hebben van een zwaarwegend belang op zichzelf staande uitzonderingen op het beroepsgeheim. Dit betekent dat ze niet beiden nodig zijn voor het (gedeeltelijk) inzien van een medisch dossier, maar dat één uitzondering op zichzelf voldoende is.

Duidelijkheid rond het inzagerecht?

Door een standpunt in te nemen over de nog niet in werking getreden wet heeft het hof extra duidelijkheid geboden voor wat betreft het toepassen van de uitzonderingen die het nieuwe artikel 7:458a BW geeft. Maar betekent de wijziging van de Wgbo ook een verduidelijking van het inzagerecht en een versterking van de rechtszekerheid? Oftewel: weten de praktijk en de burger nu waar zij aan toe zijn?

De wetgever heeft met de nieuwe wettelijke basis voor het inzagerecht geprobeerd de rechtszekerheid te versterken zodat de praktijk en de burger weten waar ze aan toe zijn. Door duidelijkheid te verschaffen is de hoop dat er bovendien minder aanleiding is voor rechtszaken op het gebied van het inzagerecht. Meer duidelijkheid en zekerheid valt echter vooral te verwachten wanneer patiënten vaker de kans aangrijpen om bij leven alvast duidelijk vast te laten leggen wat zij wensen. Patiënten hier telkens goed over voorlichten verdient dan ook aanbeveling.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact