Hoe samenwerking tussen zorgaanbieders uit de Zvw gaat worden bekostigd

Samenwerking rondom een patiënt, coördinatie tussen zorgaanbieders, ketenzorg en andere aanverwante onderwerpen zijn al jarenlang onderwerp van discussie: hoe moeten en kunnen deze zaken worden bekostigd? Op 19 juni heeft minister Van Rijn in een brief aan de Kamer laten weten “ruimte te zien voor verbetering van de mogelijkheden tot bekostiging van dergelijke activiteiten binnen het bestaande wettelijke kader van de Zorgverzekeringswet”.

‘Algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg’

Door de veranderde zorgvraag bestaat behoefte om de zorg in ketenvorm rond de patiënt te organiseren. Coördinerende taken zijn van belang om de samenwerking tussen de diverse zorgaanbieders te organiseren om zo de kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van de zorg te stimuleren. Zulke taken worden vanaf nu betiteld als ‘algemene diensten ten behoeve van verzekerde zorg’ (ADZ).

Het gaat dus om activiteiten die niet alleen door de zorgaanbieder zelf verricht kunnen worden en daarom vaak worden uitbesteed aan samenwerkingsverbanden. Dit leidt in de huidige praktijk echter tot bekostigingsproblematiek. Het uitgangspunt in de Zvw is immers dat een zorgaanbieder zorg verleent aan de patiënt en deze rechtstreeks bij een zorgverzekeraar declareert. Bekostiging van ADZ vindt nu dus nog plaats via zorgaanbieders, maar dat is omslachtig en belemmert samenwerking en andersoortige ADZ. In de Kamerbrief wordt geschetst hoe rechtstreekse declaratie van ADZ onder voorwaarden van de Zvw kunnen worden opengesteld.

Voorwaarden voor zelfstandig declareren

Zelfstandig declareren voor ADZ door derden is in beginsel mogelijk binnen het huidig wettelijk kader indien de relatie met verzekerde zorg onlosmakelijk kan worden bevonden. Het Zorginstituut zal beoordelen of de ADZ als zodanig als verzekerde zorg kan kwalificeren. Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

(i)        De activiteiten dienen ter directe ondersteuning van de betrokken zorgaanbieders bij de verlening van verzekerde zorg;

(ii)       De (beschikbaarheid van) activiteiten komen ten goede aan (individuele) patiënten die de zorg van de betrokken zorgaanbieders ontvangen en bij de betrokken verzekeraar verzekerd zijn;

(iii)      De kwaliteit van de integrale zorg blijft de verantwoordelijkheid van de betrokken zorgaanbieder en die zorgaanbieder kan die verantwoordelijkheid blijven waarmaken, en

(iv)       De activiteiten vallen onder een door de NZa vastgestelde tarief- en prestatiebeschrijving voor de desbetreffende ADZ.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan kwalificeren de activiteiten als (onderdeel van) verzekerde zorg en zal een schriftelijke overeenkomst worden gesloten tussen de ADZ-uitvoerder en de zorgverzekeraar. Daarnaast zullen in afstemming met de NZa de activiteiten ook worden omschreven in een beleidsregel of een tarief- en prestatiebeschrijving van de NZa.

Bekostiging

In de nieuwe situatie is het voor de ADZ-uitvoerder mogelijk om zelfstandig bij de zorgverzekeraar te declareren indien ADZ aan bovengenoemde voorwaarden voldoet. Er zijn onder de Zvw verschillende vormen van bekostiging mogelijk. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars zullen onderling afspraken maken over de hoedanigheid van de bekostiging (o.a. lumpsum betalingsafspraken).

ADZ faciliteert een betere samenwerking en daarmee een betere kwaliteit, doelmatigheid en betaalbaarheid van zorg. Het doel is om zo op een efficiënte wijze zorgaanbieders te kunnen laten focussen op hun kerntaken. Door de rechtstreekse bekostiging wordt een toename van ADZ-activiteiten verwacht.

Lees hier de gehele kamerbrief.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact