Handreiking contractering Zvw gepubliceerd

De Nederlandse GGZ heeft in samenwerking met BOUF Legal en Eldermans|Geerts een handreiking opgesteld met de meest recente ontwikkelingen en informatie over zorgcontractering in de Zvw. Individuele aanbieders kunnen de informatie in de handreiking gebruiken tijdens de gesprekken en afwegingen in het kader van de zorgverkoop. Hoe kom je als zorgaanbieder tot optimale afspraken, juist ook in het belang van de cliënt. Op onderdelen komt de ‘Handreiking zorgcontractering Zvw’ overeen met het eerder verspreide ‘Bouwstenen zorgcontractering 2020’. Bijgevoegd document gaat echter nader in op de verschillen tussen het werken met en zonder een contract en de organisatie van het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars. Alles om je als GGZ (zorg)aanbieder stevig en toekomstbestendig te positioneren in het krachtenveld.

Overeenkomstig artikel 11 Zvw heeft de zorgverzekeraar een verplichting om afdoende zorg in te kopen. De zorgverzekeraar zal hier invulling aan geven door met diverse zorgaanbieders contracten aan te gaan. Verzekerden hebben recht op vergoeding als zij zorg krijgen van een zorgaanbieder die een contract heeft gesloten met de zorgverzekeraar.

Het kan ook zo zijn dat een zorgaanbieder niet contracteert met de zorgverzekeraar, niet-gecontracteerde zorg. De verzekeraars maken de vergoeding voor de niet-gecontracteerde zorg openbaar op hun websites. Krachtens artikel 13 Zvw mag de exacte hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen hinderpaal zijn om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. In de praktijk blijkt 75%-85% vergoeding een geaccepteerde grens te zijn.

Als zorgaanbieder is het goed om stil te staan bij de keuze om wel of niet te contracteren. Weeg de voor- en nadelen tegen elkaar af.

Een aantal voordelen van niet-contracteren zijn:

  • Geen omzetplafond.
  • 100% vergoeding als niet voldaan wordt aan zorgplicht.
  • Geen afwijkende aanvullende inhoudelijke eisen (tenzij deze direct volgen uit polisvoorwaarden).

Enkele nadelen van niet-contracteren zijn:

  • Mogelijk lagere vergoeding (voor verzekerde).
  • In beginsel declareren bij verzekerde (restitutierisico) en niet bij verzekeraar.
  • Uitsluiting contractering opvolgende jaren (geen beroep op bestaan duurovereenkomst).

Het is dus zaak om een goede afweging te maken. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn het type polis; restitutie- of budget/naturapolis, wordt je door de zorgverzekeraar als gecontracteerd vermeld op hun website? Op basis hiervan zal je als zorgaanbieder een keuze moeten maken.

Op dit moment heeft de Minister het Wetsvoorstel bevorderen contractering aangekondigd om de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verder in te perken. In feite betekent dit dat er een uitzondering wordt gemaakt op het hinderpaalcriterium, in het bijzonder voor de wijkverpleging en GGZ. Dit is een onwenselijke ontwikkeling, het is dan nog maar de vraag of niet-gecontracteerde zorgaanbieders zorg kunnen blijven leveren.

In de handreiking is een onderdeel gewijd aan het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars. De hoofdlijnen hiervan worden hierna beschreven.

Organisatie van het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars

Onderhandelen met de zorgverzekeraar is een wezenlijk onderdeel binnen de contractering. Elk onderhandelingsproces kent een vaste structuur die in zijn algemeenheid bestaat uit drie chronologische fases:

Fase 1                     Interne voorbereiding en inventarisatie;

Fase 2                     Start van de onderhandeling, discussie en exploreren;

Fase 3                     Impasse en compromis, totstandkoming van de overeenkomst.

In de handreiking wordt Fase 1 concreet uitgewerkt. De fase bestaat uit de volgend 5 stappen:

Stap 1: Verkennen van de keuzes, positiebepaling

Om een sterke positie in te kunnen nemen is het van belang om vooraf uw keuzemogelijkheden goed te verkennen, waaronder ook niet-contracteren. Bedenk voor uzelf onder welke voorwaarden en om welke redenen u eventueel niet wilt contracteren. Het Nomika kwadrantenmodel kan u hierbij helpen.

Stap 2: Interne omgeving beïnvloeden

Nadat de keuzemogelijkheden in kaart zijn gebracht is het van belang het draagvlak hiervoor intern in kaart te brengen. De tabel in de handreiking helpt u identificeren wie hier de belangrijke spelers in zijn en hoe hiernaar gehandeld kan worden.

Stap 3: Beïnvloeding van de externe omgeving

Als er binnen de organisatie overeenstemming is over de eigen positie kan de blik naar buiten worden gericht. Hierbij is het van belang om relevante regionale en nationale stakeholders te identificeren. Welke informatie willen ze ontvangen, welke relevantie informatie bezitten ze en welke strategische keuzes zijn hierin te maken?

In de beïnvloeding is het bevorderlijk om te communiceren vanuit het Message House (eveneens opgenomen in de handreiking) waarin een kernboodschap, ondersteund met een aantal argumenten en ervaringen wordt samengesteld.

Stap 4: Collectieve kracht verkennen

Het kan van extra waarde zijn om vanuit het collectief op te trekken richting de zorgverzekeraar. Hiermee kan een gelijkwaardig speelveld worden gecreëerd. Het is in eerste instantie belangrijk om te inventariseren of het haalbaar is om vanuit een collectief verband te opereren. In de tabel in handreiking vindt u de thema’s die hierin van belang zijn.

Stap 5: Vooruitzien

Nu de eigen positie overwogen is ingenomen en er een gedegen visie ligt op de contractering is het belangrijk om met een heldere insteek de onderhandelingen in te gaan. In de tabel vindt u 13 vuistregels waarmee beslagen ten ijs kan komen.

Lees hier de gehele handreiking.

Wenst u in het contracteringsproces enige ondersteuning? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact op via info@bouflegal.nl.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact