Haags nieuws

Wat gebeurde er deze week in Den Haag? We zetten interessante ontwikkelingen voor u op een rij.

Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

De Minister van VWS heeft schriftelijk gereageerd op de vragen over de aanpak van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. Bent u benieuwd naar de antwoorden? Lees ze hier.

Onderaannemerschap en franchiseconstructies in de Wkkgz en Wtza

Moet de directe werking van de Wkkgz worden verbreed naar onderaannemers? De Minister heeft gesproken met IGJ en concludeert dat de verbreding afbreuk zou doen aan de bestuurlijke verantwoordelijkheid van hoofdaannemers, zij zijn immers eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg ook al besluiten zij de zorg uit te besteden. Of een wetswijziging aan de orde komt zal worden bezien met de wetsevaluatie van de Wkkgz die medio december 2020 wordt verwacht. Daarnaast werd tijdens de plenaire behandeling van de Wtza door Bergkamp(D66) gevraagd of de aankomende wet ook van toepassing is op franchiseorganisaties. De Minister antwoordt dat het afhankelijk is van de concrete situatie, rekening houdend met voor eigen risico en rekening exploiteren van de onderneming.

Hier kunt u het volledige kamerstuk lezen.

Vragen vanuit de fracties over onder meer de Wet zorg en dwang

Door de inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang per 1 januari 2020 is er nog steeds veel onduidelijkheid over de uitvoering van de wet. Veldpartijen hebben al geregeld aangegeven met diverse aspecten te worstelen. Er zijn daarom vragen en opmerkingen aan het kabinet verstuurd voor verduidelijking van de algehele situatie. Één van de meest in het oog springende aspecten is het toepassen van verplichte zorg in de ambulante setting, hoe hoort hier mee worden omgegaan?

Lees hier alle vragen en opmerkingen van de fracties.

Brief Minister VWS: reactie op rapport uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2018/2019.

De Minister geeft aan dat zorgkantoren steeds beter hun rol pakken. Ze richten zich meer op informatievoorziening aan de cliënt en de zorginkoopgesprekken gaan steeds meer over de kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd wordt gewezen op de stijging van de wachtlijsten in de verpleeghuiszorg alsmede enkele rechtmatigheidsaspecten zoals door de NZa geconstateerd. Enkele andere elementen in de beleidsreactie betreffen de zichtbaarheid in de regio en het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en integrale vergelijking.

Lees hier de volledige inhoud van de brief.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact