Branchespecifieke zienswijze ActiZ en VGN over Wet zorg en dwang

Na VGN heeft recentelijk ook ActiZ een branchespecifiek geluid naar buiten gebracht over de Wet zorg en dwang (Wzd). VGN en ActiZ adviseren hun achterban deels af te wijken van Wzd, die per 1 januari 2020 in werking treedt. VGN luidt de noodklok met het bericht dat de administratieve lasten die voortvloeien uit de Wzd voor 88 miljoen aan extra kosten zullen zorgen. ActiZ geeft aan meermaals te hebben gepleit voor verder uitstel van de inwerkingtreding van de Wzd, en noemt de invoering overhaast en op belangrijke onderdelen onvolledig. In dit nieuwsbericht worden enkele belangrijke elementen uit beide zienswijzen voor u aangestipt.

Controledrift

De bezwaren van VGN en ActiZ op de uitvoering die de letter van de Wzd eist komen voor een belangrijk deel overeen. Zo geven beide organisaties aan dat de verplichting het stappenplan te gebruiken bij sommige vormen van vrijwillige zorg overbodige lasten en kosten met zich meebrengt. ActiZ typeert dit als een vorm van doorgeslagen controledrift. Ook willen zowel VGN als ActiZ dat er jaarlijks aan IGJ wordt gerapporteerd, in plaats van ieder halfjaar. Op deze manier kunnen (onnodige) extra administratieve lasten worden gedrukt. Ten slotte is het naar de mening van VGN en ActiZ niet wenselijk zorgaanbieders de verplichting op te leggen om alle 17 subcategorieën van onvrijwillige te laten registreren. Dit moet worden teruggebracht naar 9 hoofdcategorieën.
VGN vindt haar zienswijze passend voor het ‘overgangsjaar’ 2020, waarna bezien kan worden of dit in de toekomst ook structureel kan worden toegepast. ActiZ adviseert haar leden niet zozeer de letter, maar vooral de geest van de wet te volgen. Hiermee hoopt ActiZ haar leden in ieder geval enige duidelijkheid te geven over de uitvoering van de wet, nu de inwerkingtreding om de hoek staat.

Ter afsluiting

De discussie en onduidelijkheden in het kader van de implementatie van de Wzd zijn al lang gaande en begrijpelijk. Er komt veel af op zorgaanbieders, zoals ook duidelijk werd op de door BOUF Legal georganiseerde mini-masterclass over de Wzd in oktober jl. Toch moet ook niet uit het oog verloren worden dat de geest van de Wzd goede uitgangspunten en doelen kent.

BOUF Legal geeft in 2020 uitgebreide masterclasses over de implementatie van de Wet zorg en dwang. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via christian@bouflegal.nl.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact