BLOG: DE REGELGEVING OP GOEDE DOELEN

In deze blog aandacht voor de regulering van goede doelen. De wereld van goede doelen is immers een wereld niet ver van die van de zorg: voor patiënten van verschillende ziektes en voor andere zorgbehoevenden zijn goede doelen in het leven geroepen. De vrijgevigheid van particulieren en bedrijven stelt goede doelen in staat zorgbehoevenden hulp te bieden. Zaak is natuurlijk wel dat goede doelen hun zaakjes op orde hebben en donaties goed terecht komen. Reden te meer om eens te kijken naar de regels die dat moeten garanderen.

ANBI

Als het gaat om regelgeving voor goede doelen is de ANBI-regeling verreweg het meest bekendst (ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling). Middels deze belastingregeling  kunnen charitatieve organisaties een ANBI-status verkrijgen. Daardoor zijn giften aan zulke goede doelen fiscaal aftrekbaar. Hoewel de ANBI-regeling een aantal inhoudelijke criteria voor goede doelen bevat heeft deze regeling niet tot doel kwaliteitsregels omtrent goede doelen stellen; de ANBI-regeling bevat enkel regels omtrent  fiscale aftrekbaarheid.

Zelfregulering

Kwaliteitsregels voor goede doelen kunnen dus niet worden gevonden in de ANBI-regeling. De vraag is waar wel. Het doorspitten van de wet zal in ieder geval geen resultaat opleveren: wetgeving met betrekking tot dit onderwerp ontbreekt! De goededoelensector heeft namelijk geopteerd voor een systeem van zelfregulering. De sector heeft zelf normen en onafhankelijk toezicht vastgelegd. Centraal in dit systeem van zelfregulering staat de Erkenningsregeling Goede Doelen.

De Erkenningsregeling

Zoals de naam al verraadt draait dit systeem om erkenning. Een goed doel kan een erkend goed doel worden als het aan de normen voldoet die in deze regeling worden gesteld. Erkende goede doelen worden opgenomen in het Goede Doelenregister, dat wordt beheerd door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Doel van de Erkenningsregeling en het register is het bevorderen van het publieksvertrouwen in goede doelen. Het CBF is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op de erkende goede doelen. Belangrijke eigenschap van de Erkenningsregeling is het facultatieve karakter: goede doelen zijn niet verplicht erkenning aan te vragen. Erkenning kan worden aangevraagd bij toezichthouder CBF.

De normen van de Erkenningsregeling zijn gedifferentieerd naar grootte van de organisatie. Hoe groter de inkomsten, hoe strikter de regels. De regeling bevat normen op het gebied van governance, (financiële) verantwoording, doelrealisatie en organisatie en vereist onder meer  dat er (meerjaren)beleidsplannen opgesteld worden over strategie, beleid en doelrealisatie. Ook moet verantwoord worden hoeveel middelen worden besteed aan de doelstelling van het goede doel. De Erkenningsregeling verwijst bovendien naar een aantal andere regelingen die de kwaliteit van goede doelen moeten waarborgen, zoals een richtlijn voor financieel beheer en een regeling voor de beloning van directeuren. Om aan de Erkenningsregeling te voldoen moet ook aan deze regelingen worden voldaan.

Positieve tussenevaluatie

Het CBF en de goededoelensector hebben de Erkenningsregeling dit jaar geëvalueerd. Deze tussenevaluatie was overwegend positief. Het aantal erkende goede doelen blijft stijgen en de branche is overwegend positief over de regeling. Er kan nog niet worden gezegd of het publieksvertrouwen ook is toegenomen door de Erkenningsregeling en het register goede doelen. Een uitgebreide evaluatie volgt in 2021.

mr. D.F.A. Kikken,  J.P.M. Kooijman, LLB.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact