Beleidsreactie minister VWS op rapport NZa “Samenvattend rapport Wet langdurige zorg 2019/2020”

 

 

De minister van VWS komt, mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, met een beleidsreactie op het rapport van De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Samenvattend rapport Wet langdurige zorg”. Het is het vierde en laatste rapport van de NZa over de uitvoer van de Wlz over de periode 2019/2020. In de beleidsreactie worden een aantal aspecten uitgelicht.

Coronacrisis
Door de coronacrisis is er grote druk komen te staan op de uitvoerbaarheid en toegankelijkheid van de Wlz. Om de toekomstige continuïteit te waarborgen hebben het ZiN, de NZa en VWS de handen ineengeslagen. Zo is er onder andere een regeling ingesteld om faillissementen te voorkomen via de doorbetaling van doorlopende en/of extra kosten waar geen volledige inkomsten tegenover staan.

Aandacht voor complexe zorg
Een tweede aspect in het NZa rapport is de signalering van een gebrek aan tijdige, passende zorg voor met name complexe zorgvragen. Er zijn regionale taskforces opgezet om complexe casuïstiek te bespreken en te voorzien van passende zorg. De landelijke commissie complexe casuïstiek, bestaande uit medewerkers van de zorgkantoren en het Centrum voor Consultatie en Expertise, behandelt vervolgens casuïstiek die niet in de regio kan worden opgepakt. In 2021 zullen deze crisisstructuren verder in de normale processen moeten worden geïncorporeerd.

Blik op de lange termijn & over de schorten heen
Op het onderwerp ‘zorginkoop’ onderschrijft de minister de oproep van de NZa aan zorgkantoren werk te maken van een meerjarenstrategie zorginkoopbeleid, om zo beter te sturen op doelmatige zorg. Het is tevens voor zorgkantoren belangrijk zich (meer) te richten op domeinoverstijgende samenwerking. Om zorgkantoren hiervoor de nodige handvatten te bieden is er een wetswijziging voor verruiming van de Wlz in voorbereiding waardoor zorgkantoren meer preventief kunnen acteren.

Vooruitgang
Tot slot wordt benoemd dat de informatieverstrekking voor cliëntondersteuning goed op orde is. De NZa is ook te spreken over de aanlevering van gegevens door zorgkantoren aan het CAK. Zo beschikt het CAK over steeds meer correcte informatie voor het berekenen van de eigen bijdragen. Dit doet de minister deugd.

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact