7 maatregelen VWS tegen zorgfraude

Fraude in de zorgsector is een veelbesproken onderwerp, onder meer door het uitgebreide onderzoek van Follow the Money naar de zogenoemde ‘Zorgcowboys’. Voor de Tweede Kamer reden om veelvuldig aandacht te besteden aan het bestrijden en voorkomen van zorgfraude.

Tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) werd gevraagd om een overzicht van maatregelen om te zorgen dat personen met verkeerde intenties in de zorg worden geweerd. In een kamerbrief van 17 februari 2020 komt Minister de Jonge tegemoet aan deze vragen, hij komt met een zevental maatregelen. Hieronder zullen de maatregelen kort worden besproken.

  1. Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorgaanbieders[1]

Met dit wetsvoorstel wordt getracht de eisen aan de bedrijfsvoering van zorgaanbieders aan te scherpen middels onder andere:

  • Het stellen van voorwaarden aan dividenduitkering, is een maatschappelijk maximaal aanvaardbare dividenduitkering wenselijk?
  • Het versterken van de positie van intern toezichthouder in de zorgorganisatie;
  • Het uitbreiden en verder inrichten van de Wtza-vergunning om personen met verkeerde intenties/die al eerder de fout in zijn gegaan te weren.

In dit voorstel wordt gezocht naar een juiste balans tussen de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen en de regeldruk en uitvoeringslasten voor zorgaanbieders. De Minister streeft ernaar dit voorstel uiterlijk begin 2021 bij de Kamer in te dienen.

 2. Wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg

Er worden wettelijke grondslagen gecreëerd voor het uitwisselen van gegevens tussen partijen die een rol hebben in de bestrijding van fraude in de zorg. Er wordt een waarschuwingsregister over fraudeurs ingericht en de uitwisseling van gegevens tussen instanties voor het beter opsporen van zorgfraude zal worden verbeterd.

Op dit moment ligt het voorstel bij de Raad van State. Komende zomer zal de Tweede Kamer naar verluidt het voorstel behandelen.

  3. Wetsvoorstel bevorderen contracteren

In de hoofdlijnkakkoorden voor de wijkverpleging en de GGZ hebben partijen afspraken gemaakt om het contracteerproces te verbeteren en contracten te stimuleren. Dit wetsvoorstel wil hieraan bijdragen door de mogelijkheid om (deel)sectoren aan te wijzen waarvoor de overheid de hoogte van de vergoeding voor niet gecontracteerde zorg in regelgeving vastlegt. Daarnaast voorziet het voorstel in een nadere invulling van het hinderpaalcriterium.

  4. Uitbreiding van de Wet Normering Topinkomens

De reikwijdte van de wet wordt verbreed door het ook van toepassing te laten zijn op hoofd- en onderaannemers in de zorg, zo wordt ontwijking van de WNT tegengegaan.

  5. Maatregelen rond het persoonsgebonden budget

Verschillende maatregelen worden genomen, waaronder:

  • Het ontwikkelen van een kader voor pgb-vaardigheid met een tiental criteria voor budgethouders om te kwalificeren als pgb-vaardig.
  • De pilot van de Sociale Verzekeringsbank en het VNG kenniscentrum Handhaving en Naleving met de pgb-risicoscan is succesvol verlopen en er zal worden gekeken naar een bredere inzet van dit instrument.
  • Onderzoek is voltooid naar domeinoverstijgende gegevensuitwisseling voor succesvol fraudeonderzoek. Dit zal worden behandeld bij de volgende voortgangsrapportage over de agenda pgb.

  6. Maatregelen rond de Jeugdwet

Voor de organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen nodig ter verbetering. De maatregelen zullen betrekking hebben op het versterken van goed bestuur, toezicht en bedrijfsvoering bij jeugdhulpaanbieders. De uitwerking van deze maatregelen zal in maart aan de Kamer worden meegedeeld.

  7. Maatregelen rond het Wmo-toezicht

Het verder versterken en professionaliseren van het Wmo-toezicht is een belangrijke doelstelling. De volgende maatregelen zullen hieraan bijdragen:

  • De VNG ondersteunen om een toolkit opdrachtgeverschap te ontwikkelen;
  • In gesprek gaan met GGD-GHOR en KCHN om te werken aan een landelijk kennisnetwerk;
  • Een wettelijke verankering van het actief openbaar maken van Wmo toezichtrapportages;
  • In samenwerking tussen de gemeentelijk toezichthouder en de IGJ zal het toezicht op instellingen van beschermd wonen versterkt kunnen worden.

Zorgfraude is een overstijgend probleem waar in alle rechtsgebieden aandacht aan besteed moet worden.

[1] Kamerstukken II, 2019/20, 34767, nr. A.

Mr. D. de Jonghe

Van Regels naar Mensen

Dit team van creatieve aanpakkers en bevlogen professionals pakt vraagstukken bij de kern beet.

Maak kennis met BOUF
Contact