Nieuws

Volg al onze nieuwe ontwikkelingen. Tips? Mail ons op info@bouflegal.nl

NIEUWS
BOUF Legal zoekt (directie)secretaresse

BOUF Legal zoekt (directie)secretaresse

BOUF Legal zoekt een officemanager! Houd jij van aanpakken? Zie jij jezelf als het aanspreekpunt voor alle facilitaire en operationele vragen binnen ons MKB bedrijf? Ben jij als creatieve duizendpoot inzetbaar en kun je ook net dat beetje extra geven? Dan zoeken we jou!Lees meer

BOUF Legal zoekt medior jurist zorg

BOUF Legal zoekt medior jurist zorg

Wie zoeken we?
BOUF Legal zoekt een jurist/juridisch beleidsadviseur met tot  3 – 5 jaar met werkervaring in de zorg bij de BIG 4, een zorgverzekeraar, branche- of beroepsorganisatie of in de advocatuur. Lees meer

Toekomstige Wet wijziging woonplaatsbeginsel geeft jeugdhulpaanbieder houvast

Toekomstige Wet wijziging woonplaatsbeginsel geeft jeugdhulpaanbieder houvast

Momenteel staat de Ministeriële regeling over de plichten van gemeenten ten aanzien van het woonplaatsbeginsel open voor consultatie. Verschillende partijen, naar verwachting gemeenten en VGN, gaan reageren op de concept regeling en delen hun inzichten over de werkbaarheid in de praktijk. De Ministeriële regeling is voorlopig dan ook nog niet van kracht. In het belang van informatieverstrekking en duiding delen wij in dit artikel alvast de belangrijkste wijzigingen. Lees meer

Zijn persoonlijke werkaantekeningen zorgverlener onderdeel van het medisch dossier?

Zijn persoonlijke werkaantekeningen zorgverlener onderdeel van het medisch dossier?

Het recht op elektronische inzage in het medisch dossier van de patiënt bestaat op 1 juli a.s. één jaar. Dit recht is vastgelegd in art. 15d van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg. Doordat patiënten aanvullende rechten hebben gekregen in hun medisch dossier, ontstond de vraag of persoonlijke werkaantekeningen van zorgverleners hier ook onder vallen (Medisch Contact, maart 2021).Lees meer

DE POSITIE VAN ZORGAANBIEDERS BIJ DE ‘VOOR- EN ACHTERDEUR’ IN DE AANPAK VAN FRAUDE

DE POSITIE VAN ZORGAANBIEDERS BIJ DE ‘VOOR- EN ACHTERDEUR’ IN DE AANPAK VAN FRAUDE

Afgelopen week heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) aangekondigd met de zin: ‘controleer eenvoudig en snel of u al goede zorg en jeugdhulp verleent!’ De politiek heeft de roep vanuit verschillende invalshoeken gehoord om maatregelen te treffen die fraude in de zorg moeten tegengaan. Fraude in de zorg komt helaas voor en het is belangrijk dat instanties de middelen krijgen om de gepleegde fraude op te sporen en frauduleuze zorgaanbieders aan te pakken. Ook voor het zorgveld is dit een belangrijke stap. Niemand zit te wachten op ‘zorgcowboys’ die profiteren van collectief opgebracht gemeenschapsgeld, waardoor de goede naam van vele beroepsgroepen in een kwaad daglicht wordt gebracht. Het is wel belangrijk dat bij de nieuwe maatregelen ook de rechtspositie voor zorgaanbieders gewaarborgd blijft. Deze blog geeft inzicht op welke punten een verbetering wenselijk is om de (rechts)positie van zorgaanbieders te versterken.Lees meer

BOUF Legal zoekt adviseur politiek en bestuur

BOUF Legal zoekt adviseur politiek en bestuur

Wie zoeken we?
Ben jij de adviseur die denkt vanuit belangen, weet wat er in Den Haag speelt en aanvoelt waar organisaties in de zorg behoefte aan hebben? Ben jij op zoek naar een brede benadering van het adviseurschap en sta je graag op eigen benen? Dan is deze functie zeker wat voor jou! Met je collega’s zaken voor elkaar krijgen is waar wij hier voldoening uit halen.Lees meer

Verklaring functiedifferentiatie verpleegkundige zorg

Verklaring functiedifferentiatie verpleegkundige zorg

Werkgevers, werknemers en de V&VN hebben op 7 januari ‘21 een verklaring uitgebracht met daarin belangrijke uitgangspunten over de functiedifferentiatie binnen de verpleegkunde. Deze verklaring is een opvolging van het gestrande Wetsvoorstel BIG II dat kon rekenen op forse kritieken van verpleegkundigen.Lees meer

Uitdagingen in de verpleegzorg

Uitdagingen in de verpleegzorg

Eind vorig jaar publiceerde Zorgverzekeraars Nederland (ZN) het Regioplan 2020 verpleegzorg. Onderbouwd met actuele cijfers per regio wordt hierin de huidige situatie in de Nederlandse verpleegzorg geschetst. Daarnaast worden er plannen gepresenteerd ter voorbereiding op de toenemende zorgvraag binnen deze sector.Lees meer

Uitspraak Hof over centrale aansprakelijkheid zorginstellingen

Uitspraak Hof over centrale aansprakelijkheid zorginstellingen

Voor het aangaan van een behandelrelatie sluiten patiënt en zorgverlener, formeel juridisch gezien, een geneeskundige behandelingsovereenkomst in de zin van artikel 7:446 lid 1 BW. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat aan deze overeenkomst geen vormvoorschriften verbonden zijn en dus niet schriftelijk hoeft te worden vastgelegd. De behandelingsovereenkomst tussen hulpverlener en patiënt komt tot stand op het moment dat de patiënt zich tot een hulpverlener wendt met een concrete hulpvraag gericht op zijn gezondheidssituatie, en de hulpverlener vervolgens op deze vraag ingaat.Lees meer

Reparatiewet Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Reparatiewet Wet zorg en dwang en Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) zijn per 1 januari 2020 in werking getreden. Voor en na intrede van de wet zijn er uit het veld de nodige bezwaren gekomen over onduidelijkheden in de uitvoering, hoge regeldruk en administratieve last. Een spoedreparatiewetsvoorstel en een (omvangrijker) reparatiewetsvoorstel moeten uitkomst bieden.Lees meer

de Wet toetreding zorgaanbieders

de Wet toetreding zorgaanbieders

Op 9 juni jl. is het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. De Wtza vervangt de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) en brengt enkele veranderingen met zich mee.
Ten eerste zal de meldplicht en de uitbreiding daarvan worden besproken. Daarna zal worden ingegaan op de vergunningplicht onder de Wtza. Ten slotte komt de onafhankelijk intern toezichthouder aan bod.  Lees meer

Hoe samenwerking tussen zorgaanbieders uit de Zvw gaat worden bekostigd

Hoe samenwerking tussen zorgaanbieders uit de Zvw gaat worden bekostigd

Samenwerking rondom een patiënt, coördinatie tussen zorgaanbieders, ketenzorg en andere aanverwante onderwerpen zijn al jarenlang onderwerp van discussie: hoe moeten en kunnen deze zaken worden bekostigd? Op 19 juni heeft minister Van Rijn in een brief aan de Kamer laten weten “ruimte te zien voor verbetering van de mogelijkheden tot bekostiging van dergelijke activiteiten binnen het bestaande wettelijke kader van de Zorgverzekeringswet”.Lees meer

Acute zorg in Nederland

Acute zorg in Nederland

Goede acute zorg, en een goede organisatie daarvan, is van levensbelang. Vorig jaar ontstond maatschappelijke onrust naar aanleiding van  diverse incidenten. De Tweede Kamer besloot daarop de RVS om een advies te vragen over de organisatie en financiering van acute zorg in Nederland.Lees meer

Tweede Kamerverkiezingen

Tweede Kamerverkiezingen

Terwijl politiek Den Haag zijn handen vol heeft aan het bestrijden van de COVID-19 uitbraak komen de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maar ‘21 steeds dichterbij. Bij de politieke partijen zijn de commissies op dit moment druk bezig met het ontwikkelen van de verkiezingsprogramma’s. Veel thema’s staan op scherp door de coronacrisis, dit geldt ook voor de zorg. Voor zorgaanbieders is dit dus hét moment om de eigen boodschap strategisch uit te dragen.Lees meer

BOUF Legal zoekt Office Manager!

BOUF Legal zoekt Office Manager!

Houd jij van aanpakken? Zie jij jezelf als het aanspreekpunt voor alle facilitaire en operationele vragen binnen ons MKB bedrijf? Ben jij als creatieve duizendpoot inzetbaar en kun je ook net dat beetje extra geven? Dan zoeken we jouLees meer

Handreiking contractering Zvw gepubliceerd

Handreiking contractering Zvw gepubliceerd

De Nederlandse GGZ heeft in samenwerking met BOUF Legal en Eldermans|Geerts een handreiking opgesteld met de meest recente ontwikkelingen en informatie over zorgcontractering in de Zvw. Individuele aanbieders kunnen de informatie in de handreiking gebruiken tijdens de gesprekken en afwegingen in het kader van de zorgverkoop. Hoe kom je als zorgaanbieder tot optimale afspraken, juist ook in het belang van de cliënt. Op onderdelen komt de ‘Handreiking zorgcontractering Zvw’ overeen met het eerder verspreide ‘Bouwstenen zorgcontractering 2020’. Bijgevoegd document gaat echter nader in op de verschillen tussen het werken met en zonder een contract en de organisatie van het onderhandelingsproces met zorgverzekeraars. Alles om je als GGZ (zorg)aanbieder stevig en toekomstbestendig te positioneren in het krachtenveld.Lees meer

Minister informeert Kamers over concept-AMvB’s inzake wetsvoorstellen Wtza en AWtza

Minister informeert Kamers over concept-AMvB’s inzake wetsvoorstellen Wtza en AWtza

Minister de Jonge heeft op 26 mei de Eerste en Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal concept-algemene maatregelen van bestuur (AMvB) die klaarliggen in het kader van de behandeling van de wetsvoorstellen Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en Aanpassingswet Wet Toetreding zorgaanbieders (AWtza). Deze wetsvoorstellen zijn op 11 februari met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer, en zien op het verbeteren van het toezicht van de Inspectie op de gezondheidszorg en jeugd (IGJ). De Wtza vervangt het toelatingssysteem van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi), en bestaat uit drie onderdelen: een meldplicht, een vergunningplicht en de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder.Lees meer

Verzoek om generieke regeling beslistermijnen Algemene Wet Bestuursrecht

Verzoek om generieke regeling beslistermijnen Algemene Wet Bestuursrecht

Bij het adviesverzoek aan de Raad van State over de Tijdelijke wet COVID-19, werd tegelijkertijd een andere vraag voorgelegd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze vraag heeft betrekking op het feit dat de wettelijke Awb-beslistermijnen momenteel uiterst lastig in acht kunnen worden genomen door bestuursorganen onder de huidige omstandigheden.Lees meer

Uitbreiding maatregel TOGS vanaf 15 april: ook zorgondernemers komen in aanmerking

Uitbreiding maatregel TOGS vanaf 15 april: ook zorgondernemers komen in aanmerking

Sinds vrijdag 27 maart kunnen specifieke groepen ondernemers middels de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) een eenmalige tegemoetkoming van €4000,- netto ontvangen voor ondersteuning in de betaling van de vaste lasten. Het kabinet heeft besloten de reikwijdte van de TOGS-regeling te verruimen, waarmee de categorieën ondernemers die gebruik kunnen maken van de regeling zijn aangevuld. Minister Wiebes schrijft dat in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 april 2020. Dat is goed nieuws voor onder meer een heel aantal zelfstandig ondernemers in de zorgsector.Lees meer

SET COVID-19 regeling

SET COVID-19 regeling

Als gevolg van het coronavirus is het voor zorgaanbieders lastig om zorg te blijven verlenen. Er ontstaat een enorme behoefte aan het kunnen leveren van 'zorg op afstand'.Lees meer

BOUF ‘nood breekt wet-pakket’

BOUF ‘nood breekt wet-pakket’

Met de aanwezige expertise binnen BOUF bieden wij u graag enige duiding. Hiervoor hebben wij het ‘nood breekt wet-pakket’ opgesteld. Dit pakket bestaat uit drie onderdelen.Lees meer

Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau over jeugdhulp in de wijk

Rapport Sociaal en Cultureel Planbureau over jeugdhulp in de wijk

Inmiddels zijn de nodige knelpunten geconstateerd rond de uitwassen van de Jeugdwet en Wmo 2015. Jeugdzorg staat onder grote publieke belangstelling. Reden voor het Sociaal en Cultureel Planbureau om het sociaal domein in verschillende rapportages onder de loep te nemen. Onlangs (maart 2020) is een nieuw rapport verschenen, dat zich specifiek richt op de jeugdzorg die het meest wordt gebruikt: jeugdhulp zonder verblijf. Het rapport is onderdeel van een breder programma, waarin het verkrijgen van een beter inzicht in regionale en lokale verschillen in het gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen centraal staat. Vergroot inzicht moet gemeenten beter in staat stellen de rol van hun eigen beleid en inrichtingskeuzes te doorgronden.Lees meer

Verbod op zwijgcontracten in de maak

Verbod op zwijgcontracten in de maak

Afgelopen jaren is regelmatig bericht over het bestaan van zogenoemde ‘zwijgcontracten’. Edith Schippers, toenmalig Minister van VWS sprak van een zeer onwenselijke situatie en wilde deze contracten verbieden. In 2016 en 2017 heeft IGJ onderzoek gedaan naar zwijgcontracten in de zorg. IGJ ontving in deze periode 55 meldingen, maar kon er niet altijd actie op ondernemen. Nu enkele jaren later is er een wetsvoorstel die zwijgcontracten in de zorg zal verbieden.Lees meer

BOUF nieuwsbrief

BOUF nieuwsbrief

Welkom bij de eerste nieuwsbrief van #WijZijnBOUF. Wij starten een traditie door te praten en te schrijven over onze roots, het juridische vak, maar ook over de dialogen die we voeren in de zorg en de projecten waar wij net dat laatste stapje zetten om te komen tot een nuttig resultaat voor onze cliënten. Lees hieronder alles over onze eigenwijze manier van benaderen, duiden en reflecteren.Lees meer

Wet BIG in beweging (deel 2): de kunst van het loslaten van oude ideeën

Wet BIG in beweging (deel 2): de kunst van het loslaten van oude ideeën

In deel 1 van het tweeluik ‘Wet Big in beweging’ heeft mijn collega mr. D.F.A. Kikken de Wet BIG betiteld als een canon onder de zorgwetten: een gewichtige wet die de tijdsgeest in een regelgevend kader heeft vastgelegd. Het standvastige en gewichtige karakter van Wet BIG is echter onderhevig aan ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij.Lees meer

Haags nieuws

Haags nieuws

Wat gebeurde er deze week in Den Haag? We zetten interessante ontwikkelingen voor u op een rij.Lees meer

7 maatregelen VWS tegen zorgfraude

7 maatregelen VWS tegen zorgfraude

Fraude in de zorgsector is een veelbesproken onderwerp onder meer door het uitgebreide onderzoek van Follow the Money naar de zogenoemde ‘Zorgcowboys’. Voor de Tweede Kamer reden om hier veelvuldig aandacht aan te besteden, het bestrijden en voorkomen van zorgfraude.Lees meer

Haags nieuws

Haags nieuws

Wat gebeurde er deze week in Den Haag? We zetten interessante ontwikkelingen voor u op een rij.Lees meer

Stijgende zorgkosten en de roep om toekomstbestendige zorg: hoe nu verder?

Stijgende zorgkosten en de roep om toekomstbestendige zorg: hoe nu verder?

Op 18 november 2019 publiceerde het CPB de MLT-zorg 2022-2025, die een raming biedt voor de jaren volgend op het komende regeerakkoord. Deze MLT-zorg staat niet op zichzelf, maar is ook input voor de MLT 2022-2025 die de gehele economie beziet. Het scenario dat in de MLT wordt geschetst staat bekend als het ‘basispad’, en dient als uitgangspunt voor het komende regeerakkoord.

Middels verkiezingsprogramma’s en later het regeerakkoord geven politieke partijen aan waar en hoe zij in hun beleid afwijken van dit basispad dan wel hoe ze deze volgen. De MLT is dan ook één van de bouwstenen voor (het nadenken over) het toekomstig beleid: behoorlijk belangrijk dus. En de MLT 2022-2025 lijkt op het eerste gezicht vooral reden tot zorg te geven.
Lees meer

De opbrengst van kwetsbaarheid bij calamiteitenonderzoeken

De opbrengst van kwetsbaarheid bij calamiteitenonderzoeken

De calamiteit in de zorg is gemeld bij IGJ. De Inspectie laat vervolgens weten dat de zorgorganisatie een onderzoek dient te verrichten en daarvoor een onafhankelijk voorzitter te benaderen. De calamiteitencommissie wordt ingesteld en bespreekt de aanpak met de bestuurder en benadert ook de familie van de cliënt om hun zienswijze op het gebeurde te geven. Het onderzoek start met het inzien van het cliëntdossier, waaronder het erop naslaan van de dagrapportages. Tevens worden de gesprekken met de betrokken zorgmedewerkers en familie gepland.Lees meer

Nieuwe bepalingen in de Wgbo sinds 1 januari 2020

Nieuwe bepalingen in de Wgbo sinds 1 januari 2020

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) is per 1 januari 2020 gewijzigd. De wijziging van de Wgbo is een voortvloeisel uit het ingetrokken wetsvoorstel Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ). Destijds was de WCZ een ambitieus voorstel om de cliëntenrechten die verspreid waren over verschillende wetten te verankeren in één wet. Het gesneuvelde voorstel heeft geleid tot de huidige Wkkgz en nu ook een wetswijziging in de Wgbo.Lees meer

Kamerbrief minister over de Wet zorg  en dwang vanaf 2020

Kamerbrief minister over de Wet zorg en dwang vanaf 2020

2019 was een jaar waarin veel te doen was om de snel naderende komst van de Wet zorg en dwang. Eind vorig jaar kende een tamelijk opvallende spin-off: ActiZ en VGN voelden zich genoodzaakt tot het uitbrengen van een eigen zienswijze op het navolgen van de wet in 2020. Zo hoopten zij in ieder geval enige duidelijkheid te geven aan hun leden over de te volgen koers in het overgangsjaar.
Aan de grondslag van deze (van de letter van de wet afwijkende) zienswijzen liggen kritiekpunten die al veelvuldig naar voren zijn gekomen. Vlak na de nieuwsberichten van deze brancheverenigingen verscheen een kamerbrief (december 2019) van de minister waarin onder meer werd ingegaan op de onrust bij diverse veldpartijen.
Lees meer

Branchespecifieke zienswijze ActiZ en VGN over Wet zorg en dwang

Branchespecifieke zienswijze ActiZ en VGN over Wet zorg en dwang

Na VGN heeft recentelijk ook ActiZ een branche-specifiek geluid naar buiten gebracht over de Wet zorg en dwang (Wzd). VGN en ActiZ adviseren hun achterban deels af te wijken van Wet zorg en dwang, die per 1 januari 2020 in werking treedt. VGN luidt de noodklok met het bericht dat de administratieve lasten die voortvloeien uit de Wzd voor 88 miljoen aan extra kosten zullen zorgen. ActiZ geeft aan meermaals te hebben gepleit voor verder uitstel van de inwerkingtreding van de Wzd, en noemt de invoering overhaast en op belangrijke onderdelen onvolledig. In dit nieuwsbericht worden enkele belangrijke elementen uit beide zienswijzen voor u aangestipt.Lees meer

BOUF zoekt stagiair(s) legal counsel

BOUF zoekt stagiair(s) legal counsel

Ben jij (bijna) klaar met je studie en op zoek naar een uitdagende omgeving om relevante werkervaring op te doen, eventueel met zicht op meer? Kom dan eens langs om jezelf te introduceren en meer te horen over de mogelijkheden als stagiair legal counsel bij BOUF!Lees meer

BOUF zoekt stagiair(s) political counsel

BOUF zoekt stagiair(s) political counsel

Ben jij (bijna) klaar met je studie en op zoek naar een uitdagende omgeving om relevante werkervaring op te doen, eventueel met zicht op meer? Kom dan eens langs om jezelf te introduceren en meer te horen over de mogelijkheden als stagiair politicial counsel bij BOUF!Lees meer

Wet BIG in beweging (1)

Wet BIG in beweging (1)

Tot de canon van de kunst behoren kunstwerken die een punt in de tijd markeren ten opzichte van de kunstwerken daarvoor. Van de werken van Leonardo Da Vinci en Michelangelo tot Rubens en Rembrandt en van Renoir tot Cézanne. Ze laten allemaal iets eigens zien, qua techniek, kleurgebruik of afbeelding.
Zo bestaat er in mijn beleving ook een canon van zorgwetten, die op hun beurt de tijdsgeest hebben vastgelegd in een regelgevend kader. Denk aan de AWBZ en de Ziekenfondswet en later weer de Wlz en Zvw. Ook de Wgbo en de Wmg horen wat mij betreft in dat rijtje. Waarbij het nog te vroeg is om over een canonstatus van de Wkkgz te spreken.
Lees meer

Eerste ontwikkelingen invoering abonnementstarief Wmo 2015

Eerste ontwikkelingen invoering abonnementstarief Wmo 2015

Per 1 januari 2020 wordt een volgende stap gezet met betrekking tot de invoering van een abonnementstarief voor voorzieningen uit de Wmo 2015. Afgelopen jaar is een eerste stap reeds gezet, met de introductie van een vaste maximale bijdrage (€17,50 per vier weken) voor maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten in het kader van de Wmo. Vanaf 2020 komt ook een gedeelte van de algemene voorzieningen daar nog bij. Met het abonnementstarief moet de stapeling van kosten voor cliënten worden vermindert. Daarbij komt dat het tarief de eigen bijdrage voor cliënten verlaagd, waardoor de zorg minder zou moeten worden gemeden door groepen cliënten die wel zorg behoeven.Lees meer

Sterkere rol cliëntenraden via Wmcz 2018

Sterkere rol cliëntenraden via Wmcz 2018

In juli 2020 treedt de Wmcz 2018 in werking. De wet heeft kort gezegd tot doel de medezeggenschap in zorgorganisaties te versterken, en ziet daarmee dus in bredere zin op het versterken van cliëntenrechten. De Wmcz 2018 is dan ook één van de voortvloeisels van de uiteindelijk gestaakte poging om cliëntenrechten bij elkaar te brengen in de Wet cliëntenrechten zorg. In de huidige praktijk komt de benodigde invloed van cliëntenraden op het reilen en zeilen binnen de zorginstelling niet altijd tot stand, áls er al een cliëntenraad aanwezig is. Dat de wetgever nu poogt cliëntenraden beter te positioneren is dan ook niet verrassend. Maar wat is belang dat gemoeid gaat met het goed functioneren van een cliëntenraad in de zorg en welke accenten legt de Wmcz 2018?Lees meer

Het werkplan van IGJ voor het jaar 2020

Het werkplan van IGJ voor het jaar 2020

Het werkplan van IGJ voor 2020 is recentelijk gepubliceerd. Elke vier jaar stelt de inspectie een meerjarenbeleidsplan (MBJ) op, waarin de wijze waarop de veiligheid en kwaliteit van zorg wordt bewaakt en bevordert uiteen wordt gezet. Dit is de basis voor de planning en uitvoering. Het werkplan van IGJ is een uitwerking van de doelen uit het MBJ voor 2020. De inspectie wordt uitgevoerd vanuit gezond vertrouwen, in openheid en met een onafhankelijk oordeel.Lees meer

Hernieuwde pogingen om inkooponrust Jeugdwet & Wmo de kop in te drukken

Hernieuwde pogingen om inkooponrust Jeugdwet & Wmo de kop in te drukken

Inkoop in het sociaal domein blijft een hot topic. Afgelopen maand kwam minister De Jonge (VWS) met twee voorstellen voor wetswijzigingen op dit gebied. Begin november berichtte De Jonge de Kamer over zijn voorstel voor een stelselwijziging in de jeugdzorg. Een week later kwam daar een voorstel om aanbestedingsprocedures in het sociaal domein te vereenvoudigen. Ter voorbereiding van onze mini-masterclass over de inkoop in het sociaal domein zullen wij beide voorstellen in deze blog bespreken.Lees meer

BLOG: Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

BLOG: Voortgang programma (Ont)Regel de Zorg

Op 4 oktober verscheen er een kamerbrief over de voortgang van het programma ‘(Ont)Regel de Zorg’ dat op 23 mei 2018 gelanceerd werd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), met als doel het merkbaar verminderen van de regeldruk die zorgprofessionals en patiënten/cliënten ervaren.Lees meer

BLOG: DE REGELGEVING OP GOEDE DOELEN

BLOG: DE REGELGEVING OP GOEDE DOELEN

In deze blog aandacht voor de regulering van goede doelen. De wereld van goede doelen is immers een wereld niet ver van die van de zorg: voor patiënten van verschillende ziektes en voor andere zorgbehoevenden zijn goede doelen in het leven geroepen.Lees meer

BLOG: Goede vertegenwoordiging in de zorg is geen abc-tje

BLOG: Goede vertegenwoordiging in de zorg is geen abc-tje

Goede vertegenwoordiging is geen abc-tje. Vertegenwoordiging raakt aan kwaliteit van zorg en leven van de patiënt. Het draait om het behartigen van zijn belangen. Een stem geven aan zijn intenties, voorkeuren en verlangens. Tegelijkertijd moet het medische belang  worden meegewogen. Lees meer

Join us! vacature legal trainees

Join us! vacature legal trainees

Ben je bijna of net klaar met je studie en op zoek naar een uitdagende plek om werkervaring op te doen, met mogelijk uitzicht op meer? Kom dan bij ons een traineeship programma volgen.Lees meer

Handboek compliance in de zorg

Handboek compliance in de zorg

Loubna Boufrach is geïnterviewd over de betekenis van compliance in de zorg. Het Handboek Compliance is een hulpmiddel voor zorgorganisatie over hun compliancebeleid. Lees meer

Contact